Amendementen

Extra formatie griffie

AMENDEMENT

Nummer : De griffie geeft het amendement een nummer
Titel : Extra formatie griffie
Agendapunt : 4D – 7B
Onderwerp : Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

De raad van de gemeente De Fryske Marren in vergadering bijeen d.d. 7 november 2022;

Constaterende dat:

• de gemeenteraad tijdens heidagen de ambitie heeft uitgesproken om de betrokkenheid van inwoners bij de politiek te vergroten en de wisselwerking tussen raad en samenleving te versterken;
• inwoners de raad enerzijds moeten weten te vinden, en de gemeenteraad anderzijds beter zichtbaar moet zijn voor de inwoners van de gemeente;
• de gemeenteraad beschikt over een eigen griffie, die de extra inzet op communicatie die dit vraagt, moet oppakken;
• de gemeenteraad meer zijn rol wil pakken om de politieke agendavorming te bepalen vanuit de samenleving en raad; dit kan door o.a. meerdere Petearen gelijktijdig te organiseren, met initiatieven vanuit de samenleving en raad, en in samenspel met het college;
• dit alles er ook voor zorgt dat de raad een grotere aanspraak maakt op de inzet van de griffie;
• de griffie hier nu geen formatie voor beschikbaar heeft.

Overwegende dat:

de ambities van de raad kunnen worden uitgevoerd door een extra medewerker op de griffie aan te stellen als Raadsadviseur/Raadscommunicatieadviseur.

Besluit:

De griffie uit te breiden met 0,7 fte voor de functie van Raadsadviseur/Raadscommunicatieadviseur en de gelden daarvoor ad € 60.000,- te dekken uit de saldi van de begroting.

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam : S. Holtrop

Fractie : ChristenUnie DFM
Handtekening : ……………………………

Naam : G. de Vries

Fractie : FNP
Handtekening : ……………………………  

Naam : J. van Zanden
Fractie : CDA
Handtekening : ……………………………

Naam : S.D. van der Meer
Fractie : PvdA
Handtekening : ……………………………

Naam : A. Merkuur
Fractie : GL  
Handtekening : ……………………………

Naam : R. Visser
Fractie : NCPN
Handtekening : ……………………………

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16