Algemeen

Begroting in 1 oogopslag

Begroting in 1 oogopslag

In dit hoofdstuk wordt getoond waar het geld van gemeente De Fryske Marren aan wordt besteed en waar het geld vandaan komt.

Waar wordt het geld in 2023 aan besteed?
De exploitatie uitgaven van de gemeente zijn verdeeld naar vijf programma’s. Daarnaast is er een post financiën en algemene dekkingsmiddelen. Onderstaande tabel geeft een beeld van de totale uitgaven in 2023.

Lasten per programma

Bedrag
(x € 1.000)

Percentage

1. Bestuur en Organisatie

8.713

5,7%

2. Ruimte

44.829

29,4%

3. Economie

1.388

0,9%

4. Leefbaarheid en onderwijs

14.612

9,6%

5. Sociaal Domein

57.988

38,1%

8. Bedrijfsvoering

22.780

15,0%

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

2.057

1,4%

Totaal

152.367

100,0%

Waar komt het geld vandaan in 2023?
De baten van gemeente De Fryske Marren kunnen op basis van een aantal categorieën worden ingedeeld. De baten zijn in de rest van deze programmabegroting onderverdeeld naar de verschillende programma’s. Onderstaande tabel geeft een beeld van de baten per categorie van gemeente De Fryske Marren.

Soort baten

Bedrag

Percentage

Algemene uitkeringen

95.986

64,8%

Specifieke rijksbijdragen

13.293

9,0%

Overige baten

11.694

7,9%

Afvalstoffenheffing en rioolrechten

11.191

7,6%

Onroerendezaakbelastingen

9.405

6,3%

Leges en rechten

2.977

2,0%

Forensen- en toeristenbelasting

2.518

1,7%

Grondexploitaties

1.148

0,8%

Totaal

148.212

100,0%

Het verschil tussen de baten en lasten zijn de mutaties in de reserves en het begrotingssaldo (zie 1.3 opbouw financieel meerjarenperspectief).

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16