Financiële begroting

1.3 Opbouw financieel meerjarenperspectief

Het hierna volgende overzicht is de cijfermatige samenvatting van voorliggende programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Het biedt inzicht in de lasten en baten per programma, de algemene dekkingsmiddelen en het begrotingssaldo voor en na verrekeningen met de reserves.

Bedragen  € 1.000

Programma

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

1. Bestuur en Organisatie

-8.713

-8.749

-8.735

-8.735

2. Ruimte

-44.829

-43.735

-42.521

-42.016

3. Economie

-1.388

-1.220

-1.133

-1.164

4. Leefbaarheid en onderwijs

-14.612

-14.585

-14.177

-14.239

5. Sociaal Domein

-57.988

-57.721

-57.627

-57.532

8. Bedrijfsvoering

-22.780

-22.580

-22.516

-22.509

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

-2.057

-5.604

-10.270

-15.205

Totaal Lasten

-152.367

-154.195

-156.980

-161.399

Baten

1. Bestuur en Organisatie

514

514

514

514

2. Ruimte

19.061

18.668

18.710

18.729

3. Economie

94

97

97

97

4. Leefbaarheid en onderwijs

1.665

1.665

1.665

1.665

5. Sociaal Domein

15.623

15.626

15.632

15.632

8. Bedrijfsvoering

296

296

296

296

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

110.959

117.815

123.806

117.735

Totaal Baten

148.212

154.682

160.721

154.669

Saldo van baten en lasten

-4.156

487

3.740

-6.731

Stortingen

-3.198

-2.693

-838

-750

Onttrekkingen

7.537

4.770

1.988

2.612

Mutatie reserves

4.339

2.077

1.150

1.862

Resultaat

183

2.563

4.890

-4.869

Structureel evenwicht
Wanneer we de structurele lasten in de begroting 2023 kunnen dekken door de structurele baten dan is er sprake van structureel evenwicht. De toezichthouder toetst hierop per jaarschijf. Hieronder een overzicht:

bedragen x € 1.000

Presentatie structureel begrotingssaldo

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Saldo baten en lasten

-4.156

487

3.740

-6.731

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

4.339

2.076

1.150

1.862

Begrotingssaldo

183

2.563

4.890

-4.869

Elimineren verrekeningen algemene reserve

-398

200

Elimineren stelpost

500

500

500

500

Verrekeningen meerjarenperspectief perspectiefnota 2023

-800

Incidentele baten en lasten

102

700

500

-300

Structureel begrotingssaldo

285

3.263

5.390

-5.169

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat er in 2023 sprake is van een evenwicht tussen structurele baten en lasten.
De incidentele baten en lasten maken onderdeel uit van de posten stortingen en onttrekkingen t/m perspectiefnota 2023 en onttrekkingen programmabegroting 2023 uit het overzicht ontwikkeling algemene reserve 2022-2026 in de paragraaf 1.10 Algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16