Financiële begroting

1.8 Overzicht van baten en lasten per taakveld

1.8 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Deze paragraaf overzicht van baten en lasten per taakveld speelt een rol bij de aanlevering van informatie aan derden, zoals het CBS en de provincie. Om gemeenten uniformer te laten werken zijn er in de BBV taakvelden vastgesteld. Hieronder een overzicht van baten en lasten per taakveld in meerjarenperspectief en de baten en lasten per taakveld per programma van jaarschijf 2023.

bedragen x € 1.000

Taakvelden per programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur en Organisatie

0.1 Bestuur

-2.458

-

-2.458

0.2 Burgerzaken

-1.316

478

-838

0.4 Ondersteuning organisatie

-

-

-

0.8 Overige baten en lasten

-90

-

-90

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-3.563

-

-3.563

1.2 Openbare orde en Veiligheid

-1.286

36

-1.250

Totaal 1. Bestuur en Organisatie

-8.713

514

-8.199

2. Ruimte

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-1.032

270

-762

0.8 Overige baten en lasten

-2.586

-

-2.586

2.1 Verkeer, wegen en water

-12.188

686

-11.502

2.2 Parkeren

-10

-

-10

2.3 Recreatieve Havens

-297

-

-297

2.4 Economische Havens en waterwegen

-1.259

282

-977

2.5 Openbaar vervoer

-299

84

-215

3.1 Economische ontwikkeling

-4

4

-

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

-

-

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

-6

-

-6

4.2 Onderwijshuisvesting

-107

58

-48

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-6

31

25

5.2 Sportaccommodaties

-2.546

1.293

-1.253

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-41

29

-12

5.4 Musea

-106

-

-106

5.5 Cultureel erfgoed

-533

36

-497

5.6 Media

-12

76

65

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-5.574

369

-5.205

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-91

29

-62

7.2 Riolering

-4.795

5.596

801

7.3 Afval

-5.868

7.013

1.145

7.4 Milieubeheer

-2.289

19

-2.270

7.5 Begraafplaatsen

-612

401

-212

8.1 Ruimtelijke Ordening

-881

129

-752

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-993

1.148

155

8.3 Wonen en bouwen

-2.696

1.508

-1.188

Totaal 2. Ruimte

-44.829

19.061

-25.769

3. Economie

0.8 Overige baten en lasten

-236

3

-233

3.1 Economische ontwikkeling

-383

5

-378

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

-175

51

-124

3.4 Economische promotie

-501

-

-501

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-93

35

-58

Totaal 3. Economie

-1.388

94

-1.294

4. Leefbaarheid en onderwijs

0.8 Overige baten en lasten

-526

-

-526

4.1 Openbaar basisonderwijs

-277

-

-277

4.2 Onderwijshuisvesting

-3.866

988

-2.878

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.546

298

-2.248

5.1 Sportbeleid en activering

-685

-

-685

5.2 Sportaccommodaties

-2.872

328

-2.544

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-1.118

43

-1.075

5.4 Musea

-394

2

-392

5.6 Media

-1.097

-

-1.097

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-

-

-

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.231

6

-1.225

Totaal 4. Leefbaarheid en onderwijs

-14.612

1.665

-12.947

5. Sociaal Domein

0.8 overige baten en lasten

-48

-

-48

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-2.987

7

-2.980

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-3.261

-

-3.261

6.3 Inkomensregelingen

-18.105

15.283

-2.822

6.4 WSW en beschut werk

-3.580

12

-3.568

6.5 Arbeidsparticipatie

-2.897

2

-2.895

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.932

320

-1.611

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

-2.983

-

-2.983

6.71b Begeleiding (WMO)

-3.977

-

-3.977

6.71c Dagbesteding (WMO)

-1.989

-

-1.989

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-

-

-

6.72a Jeugdhulp begeleiding

-2.759

-

-2.759

6.72b Jeugdhulp behandeling

-2.207

-

-2.207

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

-1.103

-

-1.103

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

-

-

-

6.73a Pleegzorg

-552

-

-552

6.73b Gezinsgericht

-552

-

-552

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

-1.103

-

-1.103

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

-552

-

-552

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

-2.207

-

-2.207

6.74c Gesloten plaatsing

-

-

-

6.81a Beschermd wonen (WMO)

-994

-

-994

6.81b Maatschappelijke en vrouwenopvang (WMO)

-

-

-

8.82a Jeugdbescherming

-871

-

-871

6.82b Jeugdreclassering

-708

-

-708

7.1 Volksgezondheid

-2.623

-

-2.623

Totaal 5. Sociaal Domein

-57.988

15.623

-42.365

8. Bedrijfsvoering

0.4 Ondersteuning organisatie

-22.780

296

-22.484

Totaal 8. Bedrijfsvoering

-22.780

296

-22.484

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

343

337

680

0.61 OZB woningen

7.598

7.598

0.62 OZB niet-woningen

-108

4.373

4.265

0.64 Belastingen Overig

88

88

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-500

95.986

95.486

0.8 Overige baten en lasten

-1.413

59

-1.354

0.9 Vennootschapsbelasting

-5

-5

3.4 Economische promotie

-62

2.518

2.456

6.3 Inkomensregelingen

-312

-312

Totaal 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

-2.057

110.959

108.902

Totaal programma's

-152.367

148.212

-4.156

1. Bestuur en Organisatie

0.10 Mutaties reserves

-

90

90

2. Ruimte

0.10 Mutaties reserves

-

2.734

2.734

3. Economie

0.10 Mutaties reserves

-

233

233

4. Leefbaarheid en onderwijs

0.10 Mutaties reserves

-

783

783

5. Sociaal Domein

0.10 Mutaties reserves

-

238

238

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

0.10 Mutaties reserves

-3.198

3.459

261

Mutatie reserves

-3.198

7.537

4.339

Begrotingssaldo

-155.565

155.749

183

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16