Algemeen

Kerngegevens

Sociale structuur

Gegevens per 1-1-2022

Aantal inwoners (in aantallen)

• 0 t/m 17 jaar

9.829

• 18 t/m 64 jaar

29.172

• 65 jaar en ouder

12.597

Totaal aantal inwoners

51.598

Uitkeringen

• Bijstandsontvangers

746

• Uitkeringsontvangers

2.493

• Minderheden

775

Bedrijfsvestigingen

• Aantal bedrijfsvestigingen

7.275

Fysieke structuur

Gegevens per 1-1-2022

Oppervlakte gemeente (in hectare)

• Binnenwater

6.713

• Buitenwater

13.094

• Land

35.104

Totaal oppervlakte gemeente

54.911

Aantal wooneenheden

• Woonruimten

25.594

Totaal aantal wooneenheden

25.594

Lengte wegen en watergangen (in kilometers)

• Wegen

739 km

• Waterwegen

72 km

• Rioleringen

691 km

Oppervlakte groen (in m2)

• Stedelijk groen

2,7 miljoen m2

• Landschappelijk groen

5,3 miljoen m2

Financiële structuur

per inwoner

Totaal
(x € 1.000)

Exploitatie

• Uitgaven

2.953

152.367

• Inkomsten

2.872

148.212

Opbrengst belastingen en heffingen

• Onroerende zaakbelasting

232

11.971

• Afvalstoffenheffing

119

6.115

• Rioolrechten

98

5.076

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

1.860

95.986

Balans

• Eigen vermogen

652

33.659

• Voorzieningen

267

13.793

• Vaste schulden

1.401

72.266

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16