Financiële begroting

1.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In de programma’s worden de baten en lasten zichtbaar gemaakt van de activiteiten die de gemeente ten behoeve van haar burgers uitvoert. Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen laat zien op welke manier de baten en lasten van die programma’s worden gedekt. De algemene dekkingsmiddelen betreffen met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij besteedbaar. De niet vrij besteedbare heffingen en specifieke uitkeringen worden in de programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. Aan de lastenkant staan de posten die niet, of nog niet, toe te rekenen zijn aan de programma’s (voorbeeld: lasten van het heffen van belastingen).

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2023

MJR 2024

MJR 2025

MJR 2026

Uitkeringen Gemeentefonds

95.486

102.042

107.895

101.510

Treasury

680

654

506

370

OZB gebruik

1.807

1.850

1.895

1.943

OZB eigendom

10.164

10.400

10.663

10.929

Overige belastingen

88

88

88

88

Totaal algemene dekkingsmiddelen volgens BBV

108.225

115.034

121.047

114.839

Vennootschapsbelasting

-5

-5

-5

-5

Totaal vennootschapsbelasting

-5

-5

-5

-5

Overhead

-22.484

-22.284

-22.220

-22.213

Totaal overhead

-22.484

-22.284

-22.220

-22.213

Algemene baten en lasten

-1.354

-4.884

-9.613

-14.411

Baten forensenbelasting

1.558

1.589

1.589

1.589

Baten toeristenbelasting

960

960

1.000

1.000

Kwijtscheldingen

-312

-312

-312

-312

Lasten heffingen en belastingen

-170

-170

-170

-170

Totaal overige algemene dekkingsmiddelen

681

-2.818

-7.506

-12.305

Totaal algemene dekkingsmiddelen

86.418

89.926

91.315

80.317

Stortingen

-3.198

-2.693

-838

-750

Onttrekkingen

3.459

2.353

898

1.610

Totaal mutatie reserves

261

-340

60

860

Totaal

86.679

89.586

91.375

81.177

Overhead
De kostentoerekening aan de vijf beleidsprogramma’s en algemene dekkingsmiddelen is in de nu voorliggende begroting geactualiseerd. De wet en regelgeving (Besluit Begroten en Verantwoorden) over het verantwoorden van de kosten is de leidraad geweest voor de verdere uitwerking. Gemeenten moeten alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces verantwoorden in het onderdeel overhead. De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de vijf programma’s. Na de actualisatie worden er minder kosten toegerekend aan overhead en meer aan de vijf beleidsprogramma’s. Na deze aanscherping ontstaat er beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen. Per saldo heeft dit geen resultaateffect voor de begroting in zijn geheel. (de vijf beleidsprogramma’s en algemene dekkingsmiddelen).  In 2023 wordt deze kostentoerekeningsmethode geëvalueerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16