Bijlagen

Bijlage 1 Kostendekkendheid tarieven

Bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid

Afval

Afval bedrijven

Riool

Graven

Precario rechten

Precario belasting

Kosten taakveld(en)

personeel

1.177

32

812

333

7

·       inhuur

310

·       heffingen

34

3

34

1

materieel/ (inhuur) derden

708

25

37

1

planning & onderzoek

535

onderhoud & maatregelen

17

1.326

3

baggeren & hekelen

160

straatvegen (zwerfafval)

28

72

afschrijvingen

269

1.050

9

verwerkingskosten Omrin 

2.071

afvalbelasting

milieustraat

32

overige

890

43

40

42

aftrek gratis containers

-7

Inkomsten (excl. heffingen)

-1.032

-4

Netto kosten taakvelden

4.497

103

4.029

420

9

Overhead

499

15

352

133

3

Rente

36

612

Btw (compensabel)

729

14

668

16

Totale kosten

5.761

132

5.661

569

12

-

Heffingen

5.774

149

5.268

397

11

77

Heffingen milieuterreinen

159

Winsten/dividenden (Omrin)

7

Kwijtschelding

-170

-120

Oninbare vorderingen

-10

-9

Btw-correctie/Dotatie (-)

-17

520

Totaal baten

5.760

132

5.659

397

11

77

% dekking

100,0%

100,0%

100,0%

69,8%

91,7%

n.v.t

Bestemmingsvoorziening

3.689

Onttrekking (-) of dotatie (+)

-520

Ontvangen btw

30

Bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid

Marktgelden

Liggelden

Liggelden steiger

Haven

Brug-/ sluisgelden

Veergelden

Kosten taakveld(en)

personeel

49

291

333

242

·     inhuur

45

314

vastgoed

6

7

voorziening onderhoud

4

238

2

baggeren (oeverconstructies)

122

overige

8

118

121

6

Inkomsten (excl. heffingen)

-26

-36

Netto kosten taakvelden

57

560

977

250

Overhead

20

115

149

108

Rente

Btw

1

59

91

1

Totale kosten

78

-

-

734

1.217

359

Totaal baten

51

-

-

239

387

83

% dekking

65,4%

32,6%

31,8%

23,1%

Bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid

Leges

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Burgerzaken

Omgeving

Overige diensten EDR

H1

H2

H3

H4 & 5

Kosten taakveld(en)

personeel

498

1.343

46

121

0

0

materieel

5

rijksafdrachten

192

overige

197

226

Inkomsten (excl. heffingen)

Netto kosten taakvelden

892

1.569

46

121

0

0

Overhead

224

332

19

50

0

0

Rente

Btw

Totale kosten

1.116

1.901

65

171

0

0

Baten

710

1.180

17

19

0

0

Baten naturalisatie

14

Totaal baten

724

1.180

17

19

0

0

% dekking

64,9%

62,1%

26,2%

11,1%

99,9%

52,1%

Kruissubsidiëring

ja

ja

nee

nee

nee

nee

Totaal heffingen

1.941

% dekking

59,6%

Overhead toegerekend aan heffingen

2.019

Baten afvalstoffenheffing

Containers

Tarieven

Baten x
€ 1.000

Kosten x
€ 1.000

Container 180 liter restafval + GFT

15.082

€ 226

3.409

Container 240 liter restafval + GFT

6.359

€ 290

1.844

Ondergrondse container (collectief)

1.954

€ 226

442

Extra container 240 liter GFT-afval

637

€ 68

43

Extra container 180 liter restafval

165

€ 133

22

Extra container 240 liter restafval

78

€ 192

15

Gratis container voor medicijnen

29

7

Totaal

24.304

5.774

7

Gemiddelde containerprijs

€ 237

Baten reinigingsrechten

Containers

Tarieven

Baten x
€ 1.000

Kosten x
€ 1.000

Container van 240 liter afval

569

€ 247

141

30

Container 240 liter GFT-afval

137

€ 68

9

2

Overige opbrengsten

Totaal

706

150

31

Baten rioolheffing

Eenheden

Tarieven

Baten x
€ 1.000

Eenpersoonshuishouden

7.586

€ 125

948

Meerpersoonshuishouden

14.416

€ 214

3.085

Recreatief gebruik (woningen)

2.541

€ 125

318

Recreatief gebruik (roerende zaken)

1.331

€ 58

77

Bedrijfsmatig gebruik

2.064

€ 119

246

Hemelwaterafvoer

259

€ 58

15

Extra waterafvoer

580

Totaal

28.197

5.269

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16