Amendementen

Projectleider Brusplak

Amendemint

Nr: De griffy jout it amindemint in nr
Titel: Net honorearje fan punt 62 Projektlieder Brûsplak yn dizze begrutting

De ried fan De Fryske Marren byien op 7 novimber 2022

Oerwaagjende dat:

 • De tariedingskosten fan it Brûsplak no al op 237.000 euro stean
 • Op 27 oktober 2021 in moasje frjemd oannommen is oangeande it Brûsplak
 • Op 11 maaie in amendemint oannommen is oangeande it Brûsplak

Konstatearjende dat

 • Yn de moasje fan 27-10-2021 stiet dat it fêsstelde bedrach fan 6.462.600 net earder beskikber komt as de ried in beslút nommen hat oer it Brûsplak.
 • Yn it amendement frege wurdt nei in ûndersyk foar de lokaasjes Evenementenhal en it Haske
 • Hjir foar 80.000 euro frege wurdt foar in projektlieder Brûsplak ûnder nr 62 fan de begrutting
 • De tariedingskosten no al sa heech binne
 • we net wolle dat it proses fertraging oprint
 • De kosten fan de projektleider komme moatte út it tariedingskredyt

Beslút:

 • Punt 62 Projektlieder Brûsplak te skrassen út de programmabegrutting 2023
 • De kosten fan de Projektlieder Brûsplak earst te bekostigjen út de Algemiene Reserve
 • Mei it frykommen fan it fêststelde bedrach fan 6.462.600, de 80.000 euro werrom te stoarten yn de Algemiene Reserve

en giet oer ta de oarder fan de dei.

Namme : G. de Vries- Suierveld
Fraksje : FNP
Hantekening ……………………………

Namme : J. van Zanden
Fraksje : CDA
Hantekening ……………………………

Namme : S.D. van der Meer
Fraksje : PvdA
Hantekening ……………………………

Namme : G. Holtrop-Hoekstra
Fraksje : KFM
Hantekening ……………………………

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16