Financiële begroting

1.9 Overzicht reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Reserve of voorziening

Saldo 1-1-2023

Saldo 1-1-2024

Saldo 1-1-2025

Saldo 1-1-2026

Saldo 1-1-2027

Algemene reserves:

Algemene reserve

7.687

3.498

4.409

8.348

6.788

Weerstandsvermogen

8.000

8.200

8.200

8.200

8.200

Totaaal algemene reserves

15.687

11.698

12.609

16.548

14.988

Bestemmingsreserves:

Kapitaallasten

8.607

8.292

7.981

7.669

7.358

Onderhanden werk

256

231

-

-

-

Totaal bestemmingsreserves

8.863

8.523

7.981

7.669

7.358

Voorzieningen:

Personeel

6

12

17

23

29

Pensioenen wethouders

5.326

5.344

5.361

5.379

5.397

Afwikkeling grondexploitaties

684

684

684

684

684

Baggeren

503

503

503

503

503

Vastgoed

2.458

2.588

1.576

873

470

Kunstwerken

464

391

384

335

354

Groot onderhoud Swimfun

67

240

298

423

473

Derdengelden

6

3

1

-

-

Egalisatie riolering

3.882

4.025

4.157

4.288

4.420

Totaal voorzieningen

13.396

13.790

12.981

12.508

12.330

Rekeningresultaat

-

-

-

-

-

Totaal reserves en voorzieningen

37.946

34.011

33.571

36.725

34.676

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16