Financiële begroting

1.5 Overzicht incidentele baten en lasten

De voorschriften bepalen dat we inzicht moeten bieden in onze incidentele baten en lasten in de begroting. De begroting bestaat uit incidentele en structurele baten en lasten. De volgende incidentele baten en lasten zijn in de begroting verwerkt.

bedragen x € 1.000

Incidentele baten en lasten

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Incidentele lasten

Programma 1 - Bestuur en organisatie

Nieuw beleid

Formatie weerbaarheid

-57

-57

Doorontwikkeling dienstverlening

-38

-38

-38

Programma 2 - Ruimte

Bestaand beleid

Verhoging begrotingssubsidie aan stichting BRM

-25

-25

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet

-30

Uitvoering klimaatakkoord - capaciteit

-200

Nieuw beleid

Uitvoering nationale bouw- en woonagenda

-250

-250

Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen

-600

-600

-600

Administratief medewerker

-51

-51

-51

Opstellen basisgeluidemissietaken

-30

-30

Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen

-161

-161

Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed

-115

-115

-115

Onderhoud en vervanging speeltoestellen

-100

Invoering omgevingswet

-350

-350

Voorbereidingskrediet doorfietsroute Oudehaske

-50

Landbouw transitie

-20

-20

Aanstellen energiecoördinator

-53

-53

-53

Renovatie groen

-400

Realiseren kwaliteitsniveau groen

-299

Automatiseren slagbomen Teernstrabrug Balk

-10

Programma 3 - Economie

Nieuw beleid

Aanleg glasvezelnetwerk

-150

-75

Bijdrage marrekrite

37

37

34

Programma Recreatie & Toerisme

-100

Toeristische (visitor)data

-20

-20

Gebiedspilot Tsjûkemar: kitesurfzone

p.m.

Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs

Bestaand beleid

Huisvestingsplan onderwijs

-206

Beheer en onderhoud buitensportaccommodaties

-138

Onderwijshuisvesting 2022

-140

-21

Huisvesting verenigingen Balk

PM

PM

Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel"

-120

-120

Fryske boeken voor basisscholen

-8

Nieuw beleid

Projectleider Brûsplak

-80

Jeugdketenbeleid

-10

Voorbereidingskrediet sportpark VV Lemmer en CVVO

-35

Programma 5 - Sociaal Domein

Bestaand beleid

Formatie voor maatwerk bij zorg en participatie

-150

Nieuw beleid

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

-25

-25

-25

AED

-38

Totaal incidentele lasten

-3.816

-2.180

-848

-

Incidentele baten

Programma 1 - Bestuur en organisatie

Reserves

95

95

38

Programma 2 - Ruimte

Reserves

2.744

1.655

819

Programma 3 - Economie

Reserves

233

58

-34

Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs

Reserves

531

347

Programma 5 - Sociaal Domein

Reserves

213

25

25

Algemene dekkingsmiddelen

Reserves

398

-200

800

Totaal incidentele baten

4.214

1.980

848

800

Totaal incidentele baten en lasten

398

-200

-

800

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16