Financiële begroting

1.7 Overzicht meerjarenbalans

In deze paragraaf is conform de BBV-voorschriften een meerjarenbalans opgenomen. Deze geprognotiseerde balans is de input voor de kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en de berekening van het EMU-saldo. Deze zijn berekend op basis van de werkelijk verwachte stand van de balansposten. Dit kan betekenen dat de in onderstaande balans opgenomen bedragen afwijken van overzichten elders in deze begroting. De begroting is opgesteld op basis van beschikbaar gestelde bedragen. In onderstaande balans hebben we er echter rekening mee gehouden dat niet alle beschikbaar gestelde kredieten direct (in hetzelfde jaar) worden uitgegeven. De uitgaven volgen veelal pas na uitvoering van een werk. Dit zorgt voor vertraging in de kasstromen. Omdat dit grote gevolgen kan hebben voor de te presenteren kengetallen zijn hiervoor in onderstaande meerjarenbalans correcties toegepast.

bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans

Begroting ultimo 2022

Begroting ultimo 2023

Begroting ultimo 2024

Begroting ultimo 2025

Begroting ultimo 2026

Activa

Vaste Activa

(Im)materiële vaste activa

111.456

109.147

105.632

100.573

94.388

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

140

140

140

140

140

Financiële vaste activa : Leningen

6.092

5.500

5.000

4.500

4.500

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

Totaal vaste activa

117.688

114.787

110.772

105.213

99.028

Vlottende Activa

Voorraden: Onderhanden werk en Overige grond- en hulpstoffen

9.642

9.642

9.642

9.642

9.642

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen en vooruitbetalingen

20

20

20

20

20

Uitzettingen < 1 jaar

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Liquide middelen

500

500

500

500

500

Overlopende activa

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Totaal vlottende activa

24.162

24.162

24.162

24.162

24.162

Totaal activa

141.850

138.949

134.934

129.375

123.190

Passiva

Vaste Passiva

Eigen vermogen

39.550

30.404

30.653

34.107

22.477

Voorzieningen

13.396

13.790

12.981

12.508

12.330

Vaste schuld

72.503

72.266

72.029

66.792

64.701

Totaal vaste passiva

125.449

116.460

115.663

113.407

99.508

Vlottende Passiva

Vlottende schuld

-

-

-

-

-

Overlopende passiva

16.401

22.489

19.271

15.968

23.682

Totaal vlottende passiva

16.401

22.489

19.271

15.968

23.682

Totaal passiva

141.850

138.949

134.934

129.375

123.190

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16