Amendementen

Bestrijding rivierkreeft

AMENDEMENT

Nummer : De griffie geeft het amendement een nummer
Titel : Alsnog honoreren punt 83, Bestrijding rivierkreeft, van de Niet gehonoreerde aanmeldingen (Blz. 187).
Agendapunt : 4D / 7B
Onderwerp : Programmabegroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026.
De raad van de gemeente De Fryske Marren in vergadering bijeen d.d. 7 november 2022;

Constaterende dat:

  • Er op bladzijde 187 nog een aantal posten op “Niet gehonoreerde aanmeldingen” staan;
  • Het financieel perspectief, gehoord de beantwoording van het college in reactie op het Petear van 31 oktober ’22 gunstiger blijkt te zijn dan opgenomen in de Programmabegroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026.

Overwegende dat:

  • Er in de omschrijving bij de punt 83 voornamelijk argumenten staan om deze aanmeldingen wel te honoreren;
  • De consequenties om dit punt niet te honoreren ingrijpend kunnen zijn;
  • Dit een punt is die van incidentele aard is en gedekt kan worden uit de Algemene reserve;
  • De Algemene reserve voldoende ruimte geeft om de incidentele uitgaven van € 50.000,- hieruit te onttrekken.

Besluit:

  • In 2023 € 50.000,- beschikbaar te stellen voor punt 83 Bestrijding rivierkreeft.
  • De middelen te onttrekken uit het overschot van de Algemene Reserve.
  • De programmabegroting 2023, inclusief de tabellen m.b.t. dit punt te wijzigen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam : S. Holtrop
Fractie : ChristenUnie DFM
Handtekening : ……………………………

Naam : G. de Vries
Fractie : FNP
Handtekening : ……………………………  

Naam : J. van Zanden  
Fractie : CDA
Handtekening : ……………………………

Naam : S.D. van der Meer
Fractie : PvdA
Handtekening : ……………………………

Naam : A. Merkuur
Fractie : GL
Handtekening : ……………………………

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16