Home

Gehonoreerde aanmeldingen

Bedragen x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde aanmeldingen

Begroting 2023

MJB 2024

MJB 2025

MJB 2026

Programma 1 Bestuur en Organisatie

1

Veiligheidsregio Fryslân

298

300

301

301

2

Wet Open overheid

64

64

64

64

3

Toezichthouder domein (BOA)

42

42

42

42

4

Toezichthouder domein 1

76

76

76

76

5

Capaciteit bestuursondersteuning

66

66

66

66

6

Formatie bestuurssecretariaat

39

39

39

39

7

Formatie weerbaarheid *

57

57

8

Doorontwikkeling dienstverlening

98

98

98

98

8

Doorontwikkeling dienstverlening *

38

38

38

38

9

Borging procesmanagement

86

86

86

86

10

Borging Wikselwurk beleid inwoners- en overheidsparticipaties

87

87

87

87

Programma 2 Ruimte

11

Uitvoering nationale bouw- en woonagenda *

250

250

12

Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen *

600

600

600

600

13

Tijdelijke capaciteit duurzaamheid structureel invullen

-

265

265

265

14

Juridisch beleidsmedewerker VTH

95

95

95

95

14

Juridisch beleidsmedewerker VTH

-95

-95

-95

-95

15

Vergunningverlener milieu

57

57

57

57

16

Administratief medewerker *

51

51

51

51

17

Beleidsmedewerker vergunningen

284

284

284

284

17

Beleidsmedewerker vergunningen

-284

-284

-284

-284

18

Ontwikkelingen en nieuwe taken FUMO

200

200

200

200

19

Opstellen basisgeluidemissietaken *

30

30

-

-

20

Beheerder kunstwerken technisch specialist

86

86

86

86

21

Herstellen wegkanten

5

14

23

32

22

Verhoging dotatie voorziening wegen

1.700

1.700

1.500

1.500

23

Verhoging dotatie kunstwerken niveau gemiddeld

310

310

310

175

24

Vervanging brug Terherne

16

31

31

31

25

Vervanging wegen 2023 en 2024

13

73

149

177

26

Vervanging vaste bruggen 2023-2025

22

55

82

99

27

Planvorming en voorb. meerjarenprogramma kunstwerken

50

75

75

75

28

Calamiteiten steiger

2

4

4

4

29

Loopsteiger Vuurtorenweg

4

7

7

7

30

Implementatie gedragscode

86

86

86

86

31

Verhoging dotatie vastgoed t.b.v. verduurzaming

665

665

665

665

31

Verhoging dotatie vastgoed t.b.v. verduurzaming

-

-50

-100

-157

32

Areaaluitbreiding bankjes openbare ruimte

15

15

15

33

Verhoging budget ziekten en plagen in het groen

100

100

100

100

33

Verhoging budget ziekten en plagen in het groen *

161

161

34

Areaaluitbreiding wegen

3

3

3

3

35

Verduurzaming en vervanging openbare verlichting

-

11

33

44

35

Verduurzaming en vervanging openbare verlichting

-

-1

-3

-4

36

Onderhoud en vervanging speeltoestellen *

100

-

-

-

37

Invoering omgevingswet *

350

350

-

-

38

Vervanging pont Grienedyk Joure

3

6

6

6

39

Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed *

115

115

115

-

40

Verhogen budget duurzaamheid

35

35

35

35

41

Verhogen budget verkeersveiligheid

20

20

20

20

42

Voorbereidingskrediet doorfietsroute Oudehaske *

50

43

Landbouw transitie *

20

20

44

Aanstellen energiecoördinator *

53

53

53

53

44

Aanstellen energiecoördinator

-19

-29

-71

-90

45

Uitbreiding bedrijfsauto's

6

11

11

11

46

Renovatie groen *

400

47

Realiseren kwaliteitsniveau groen *

299

48

Automatiseren slagbomen Teernstrabrug Balk *

10

48

Automatiseren slagbomen Teernstrabrug Balk

6

12

12

12

Programma 3 Economie

49

Aanleg glasvezelnetwerk *

150

75

-

-

50

Bijdrage Marrekrite

30

34

38

42

50

Bijdrage Marrekrite *

-37

-37

-34

-7

51

Programma Recreatie & Toerisme *

100

52

Stroompunt haven Lemmer

3

6

6

6

52

Stroompunt haven Lemmer

-3

-6

-6

-6

53

Toeristische (visitor)data *

20

20

54

Gebiedspilot Tsjûkemar: kitesurfzone

PM

Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs

55

Grootschalig onderhoud sportvelden 2023

5

11

11

11

56

Aanvullen jaarlijks tekort bibliotheken

10

10

10

10

57

Verhoging jaarlijkse exploitatiebijdrage Sportbedrijf

220

220

220

220

58

Peuteropvang

60

60

60

60

59

Kinderopvang handhaving en controle

40

40

40

40

60

Integraal huisvestingsplan Onderwijshuisvesting

78

127

157

309

61

Beleid Onderwijs-onderwijshuisvesting

84

84

84

84

62

Projectleider Brûsplak *

80

-

-

-

63

Uitvoering beleidsplan Kunst en Cultuur

25

60

60

60

64

Jeugdketenbeleid

57

57

57

57

64

Jeugdketenbeleid *

10

65

Voorbereidingskrediet sportpark VV Lemmer en CVVO *

35

Programma 5 Sociaal Domein

66

Sociale werkvoorziening

38

-20

-99

-195

67

Middelen inburgering uitvoering leerroutes

147

147

147

147

68

Formatie uitvoering schuldhulpverlening

154

154

154

154

69

Formatie uitvoering Wmo

204

204

204

204

70

Formatie KCC zorg

74

74

74

74

71

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) *

25

25

25

25

72

AED

41

41

41

41

72

AED *

38

73

Formatie subsidiebureau duurzaamheid

39

39

39

39

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

74

Verzekeringen

65

65

65

65

75

Doorontwikkeling horizontaal toezicht belastingdienst

44

44

44

44

Totaal gehonoreerd

8.646

7.878

6.714

6.539

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel) *

3.005

1.808

848

760

Waarvan: ten laste van exploitatie (structureel)

5.641

6.070

5.866

5.779

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16