Financiële begroting

1.2 Algemene financiële situatie

De basis voor het geactualiseerde financieel perspectief voor de Programmabegroting 2023 is de in de raadvergadering van 4 juli 2022 vastgestelde perspectiefnota 2023-2026.

Hieronder is de aansluiting van de saldi van het financieel meerjarenperspectief tussen de Perspectiefnota 2023-2026 en de nu voorliggende Programmabegroting 2023-2026 op hoofdlijnen weergegeven. Vervolgens worden de verschillende mutaties verder toegelicht.

bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Saldi Perspectiefnota 2023-2026

1.534

275

259

95

Reeds genomen raadsbesluiten

4.341

7.173

9.433

847

Autonome mutaties

-

1.271

1.168

87

Saldi meerjarenperspectief excl. aanmeldingen

5.875

8.719

10.860

1.029

Totaal te honoreren aanmeldingen

-8.646

-7.878

-6.714

-6.539

Te honoreren incidentele aanmeldingen dekking algemene reserve

3.005

1.808

848

760

Rentelasten te honoreren incidentele aanmeldingen

-51

-86

-104

-119

Saldi programmabegroting 2023 - 2026

183

2.563

4.890

-4.869

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16