Home

Niet gehonoreerde aanmeldingen

Bedragen x € 1.000

Nr.

Niet gehonoreerde aanmeldingen

Begroting 2023

MJB 2024

MJB 2025

MJB 2026

Programma 1 Bestuur en Organisatie

Programma 2 Ruimte

76

Verlengde Jachthavendyk en deel Trompstraat Balk

-

6

19

32

77

Doorfietsroute Sewei en onderzoek fietstunnel Scheen Joure *

70

78

Uitvoeringsmaatregelen verkeersveiligheid wegen

-

5

14

25

79

Structurele formatie-uitbreiding duurzaamheid

261

261

261

261

80

Verkeersmaatregelen Fjildwei en Kleasterwei

5

10

10

81

Aanschaf elektrische bedrijfsauto's

6

6

81

Aanschaf elektrische bedrijfsauto's

3

12

18

18

82

Verhogen onderhoudsniveau vastgoed van 4 naar 3

191

191

191

191

83

Bestrijding rivierkreeft *

50

84

Aanpak roekenoverlast

30

30

30

30

85

Renovatie groen en paden begraafplaatsen

5

16

22

22

86

Herstel oevers, kade en koningsvarens Sminkevaart

2

3

3

3

87

Onderzoek circulaire reststromen binnen openbare ruimte *

20

88

Elektrificeren fiets- en voetveren

2

4

6

8

Programma 3 Economie

89

Gebiedspilot Tsjûkemar: dagrecreatieterrein Ûlesprong

15

29

29

29

Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs

90

Nieuwbouw permanent ingerichte turnhal Lemmer *

35

Programma 5 Sociaal Domein

91

Formatie beleid sociaal domein

243

243

243

243

92

Versterking ondersteuning wijkteams

104

106

109

109

Totaal niet gehonoreerd

1.036

916

954

980

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel) *

140

-

-

-

Waarvan: ten laste van exploitatie (structureel)

896

916

954

980

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16