Algemeen

Leeswijzer

In deze leeswijzer beschrijven we voor u de opbouw van de Programmabegroting 2023 (inclusief de meerjarenramingen 2024-2026). Het Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten (BBV) schrijft de gemeente een indeling van de programmabegroting voor.

Uitgangspunten begroting
De uitgangspunten van het coalitieakkoord 2022-2026 "Fûnemint foar moarn" worden leidend voor de beleidsdoelstellingen in de vijf programma's in de programmabegroting 2024. De financiële consequenties van de gehonoreerde aanmeldingen zijn meegenomen in de financiële begroting.

Opbouw begroting
De opbouw van de programma’s 1 t/m 5 in deze begroting 2023 is conform voorgaande jaren:

  1. hoofddoelstelling programma (missie) en opbouw productgroepen
  2. actuele context en ontwikkelingen
  3. wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen (doelstellingen, korte toelichting, resultaten en concrete acties)
  4. verbonden partijen
  5. wat mag het kosten
  6. kaderstellende beleidsstukken

Het onderdeel beleidsindicatoren presenteren we in een afzonderlijke bijlage. De rubricering van de beleidsindicatoren is per programma. Deze informatie is ook te verkrijgen via de site waarstaatjegemeente.nl .

Een andere dwarsdoorsnede van de begroting 2023 is weergegeven in de (verplichte) paragrafen. In de financiële begroting wordt ingegaan op de financiële situatie van de gemeente en wordt de opbouw van het financieel meerjarenperspectief weergegeven. De opbouw van het hoofdstuk is gelijk aan andere jaren.

In deze begroting vindt ook de integrale afweging plaats van de beleidsvoorstellen voor 2023 en verdere jaren. Gewoonlijk vindt deze afweging plaats bij de perspectiefnota. Door onzekerheden over de hoogte van de algemene uitkering was het financieel meerjarenperspectief ten tijde van het opstellen van de perspectiefnota 2023 nog onzeker. Daarom is gekozen voor het doorschuiven van het moment van besluitvorming over nieuwe voorstellen van de perspectiefnota naar de begroting.

De kerngegevens van onze gemeente, onderverdeeld in sociale, fysieke en financiële structuur zijn opgenomen voor in deze begroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 10:39:29 met de export van 11/09/2022 10:33:16